PEYNÎYA DILPENCIKE

PEYNÎYA DILPENCIKE

Nayê ra serran verî hardî ser a jû maxluqatê ciwîyenê, bi qofikê xo yê sîyayî yê de. Esla aye ê maxluqatanê bînan de hevaltîye qebul nêkerdene, vatêyena xo nîyardene ca û cayen. Heme sebetanê menfate xo ciwîyene. Qofik sîya, roje yew girawe mîyanêyê awa de mehsur mendo no candeyê yé. Egerke dêha zîyader uca bimano vêşanîye ra do wa bimiro ewro. A game, serê pelgan ra jû candeyê yê gêreno û keweno çimanê qofik sîyayî ra, na beqa awe keweyîye ya û ê dîyaybî. Hem vêşanîye ra hem kî çareserîye ra ardim waşto beqe ra. Vato ke ;

-Ez to ra dexalet û reca kena ke ti mi rê ardim bike. Na giraweye awa qijkêke ra ez nêeşkena bivecî teber û ne kî şîkîna îta de hayete xo bidî îdare kerdêne . îta de vêşanîye ra ez do bimirî. Se beno! Boye Hêqî mi derbaze boverê daristanê awe bike, ebe ê linganê xo yê qewetinan. Verê cû beqe bawer nêkena qirayîşanê ê mexluqatî ra. Vato ke, - ti maxluqate de xayîn a, ez kotî ra bizanî ke ti zerar nê dana mi? Nêy beno! To nêkirişnena pîşta xo? La ewnîyayena ke hênî bizerrî dexalet keno ke qofiko sîya. Beqe a wext vana soz bide mi ke ti zerar nêdayena mi, ê kî temam vato? Labelê, maxluqate qofik sîyayî temam vato, soz dana ke ez esla zerar nêdana to. Qemişîye rê ci nêbîya beqe . Vato ke; - Sirf seba cuya to, to derbaze boverê awe kena.

Û beqe maxluqata qofik sîyaye eşta bi pîşta xo û xo eşt mîyanê awa gole. Jû, didi, hîré cinaqîyayîşan ra, azne kerdena ra tepıya, peyê vileyê xo de jû dej hesîbnena beqe. A dêm pê hîşyar bîya ke, qet bawerîya xo pê nêardene bi na maxluqatê ra. Û newe fama bîya. Û vat ke ; - Kanê to soz da bi mi? Kanê to qet zerar nêdayne mi? Qofik sîyayî cewab da, nê zirçayîşanê beqe. Destbera mi ra çiyê de bîn nîno, la no tebîeté mi de esto "heval ". Û jû gameyêke menda ke birese naverê awe, beqe bêcande bena jehre maxluqatê êyê qofike sîyayî ra. Qofik sîya gama ke linga xo ginena erd ra veşanîya xo yena vîrî, a game bi çimanê xo yê vêşanan yew neçîr gêrana. Labelê a kî kewta rê yew çimê neçirvanê de bînî. Neçirvanî a pêgirewtê kerde zereyê yew qewanozê yê caminî. Qofik sîya, nika cayo ke tede mahsur " girawe “ mendibî ucayî ra, dêha zêdeyêr bêçareser bîye. Zereyê yew qewanozî de, her cayê xo girewtê yo nêeşkena ke nefes bigêro. Û her çî bêqeweta xo yo. Labelê a vîste zanayena ke, tîya ra rexelesîyayîş çin o. Dimêyê xo ra derzîna jehrine vejena, la dayene rê be peyê kortika vileyê xo ra. Do peynîya xo êbi destanê xo virazena. Merdişê qofike sîyayî ra neçirvan erey kewto ser. Neçirvan daşinasîyayo rê bi yew aqilmendeyî, nê maxluqatî qey xo da kîştene? - Aqilmendî neçirvanî ra vato:

- Lajêke min, a yew dilpencik a, û a ancax bêçareser bimano derzîna xo ya jêhrine dana bi peyê vileyê xo ra. Çimkî na bîyene tebîete daye de esta. Cuya ma ya rastikene de zî sey qofik sîyayî, merdimî vejîne duştê ma. Yan ma benîme yew qurban sey beqe, yan kî ma benîme yew neçirvan. Labelê ma peroyî gêrê naye rind bizanîme ke, Hewlîye û şabîyayîş ke merdimî eşt peyê goşanê xo, egerke sadaqat û heskerdiş ameya xelesnayîş dinyaya nîyanene de, ma her roj hêvî bikerîme. Birîndar bibîyîme kî sey a beqe " tu kes zerar nêdayeno mi " bi hîsanê weşan hêvîyêke bikerîme. Birîndar bibîyîme kî; aqlê ma nêşero ser kî sereyê xo ca ra kesî rê menîme ro. Çi - kî îrade û qeweta însanî zaf zixma. Bi îradeya xo, nîya bi her xençerê destê dostan, nîya bê her qerşunanê sewdayaya merdim nîno war. Cuye de her dem yew hêvîyeka ma bibo, Hem ma rê hem kî hayetî ré...

Hîkaye: Ömer Köroğlu

Tirkî ra açarnayîş: Ali Şeker